SLUŽBA HELIOS ORANGE – informační systém.

Český informační systém, který obsahuje účetní a ekonomický modul a mnoho dalšího pro malé a střední podniky. Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu, autentizaci operací, zefektivnění provozu, snížení nákladů a účinnou komunikaci ve firmě i mimo ní.

VÝROBCE Asseco Solution – Český výrobce Více jak jak 20 let na trhu Více jak 150 partnerů a 500 zaměstnanců DISTRIBUTOR NTS Computer Strakonice Založena r. 1998 Působí v oblasti IT, kabeláže prodej hardware, software, tisková řešení, Helios a další

 

 

Proč Helios Orange ?

Informační systém Helios Orange představuje nástroj pro řízení firmy či organizace, slouží pro zachycení a vyhodnocování firemních informací.                               

Získáte pomocníka, který Vám pomůže vylepšit vedení firmy, zanalyzovat její chod, snížit její náklady a získat náskok oproti konkurentům.

Moduly

HELIOS Orange disponuje pestrou paletou modulů, které vám umožní zpracovávat komplexní procesy. Prohlédněte si, co jednotlivé moduly nabízí, neváhejte nás kontaktovat pro upřesnění nebo doplnění.

HELIOS Orange edice iNUVIO

Informační systém stvořený z přání zákazníků Informační systém HELIOS Orange navazuje na svou dosavadní kvalitu, spolehlivost a spokojenost v řadách svých uživatelů zcela novou edicí s názvem iNUVIO. Zcela nové funkční pojetí tohoto systému s sebou přináší jednoduchost a srozumitelnost. Nový vzhled a ovládání dává uživatelům zcela nový a revoluční přístup k důležitým datům a zároveň zrychluje jejich každodenní práci. Edice iNUVIO přináší celou řadu dalších vlastností, přidaných do systému na základě námětů našich zákazníků. A to při zohlednění moderních trendů a technologií. Výrazné inovace byly realizovány nejen na úrovni ovládání systému či reportingu, ale především přibyla řada nových funkcionalit v jednotlivých agendách systému

Helios inuvio

HELIOS Orange edice iNUVIO je:

iNTUITIVNÍ

Nová ergonomie uživatelského prostředí poskytuje uživateli komfortnější, příjemnější a především jednodušší ovládání systému. Vyšší rychlost a přehlednost je dosažena díky novým funkcím, jako např. dashboardy, fulltextové vyhledávání či zcela přepracovaná navigace.

iNDIVIDUÁLNÍ

Prostředí systému si každý uživatel může upravit zcela dle svých individuálních potřeb a zvyklostí. Příjemné, personifikované prostředí je k dispozici díky novým vlastnostem umožňujícím definovat individuální pracovní prostředí jak po obsahové, tak vizuální stránce.

iNTELIGENTNÍ

Dostupnost klíčových informací ve správné formě je základním předpokladem pro správná a rychlá rozhodnutí. Systém vyhodnocuje informace a za využití vnitřních nástrojů (např. prediktivní analýzy či Business Intelligence) předkládá uživateli podklady pro rozhodování.

iNFORMUJÍCÍ

Nejen forma, ale také dodání informací ve správný čas, je důležitým předpokladem pro jejich následné zpracování. HELIOS Orange edice iNUVIO přináší mnoho nových funkcionalit (např. notifikační centrum), zajišťující předání informací uživateli v nejvhodnějším okamžiku a formě.

… je ,,IN´´

Banka –  Modul umožňuje pořízení, evidenci, tisk a následný export platebních příkazů do bankovního programu příslušného peněžního ústavu

Fakturace –  Fakturace přináší evidenci přijatých, vydaných faktur a vzájemných zápočtů.

Leasing – Pokrývá vedení agend leasingu z hlediska nájemců, evidenci časových nákladů i výnosů, evidenci splátek a opakovaných plateb.

Majetek – Umožňuje vést evidenci drobného, hmotného i nehmotného majetku a provádět odpisy tak, jak vyžaduje zákon o dani z příjmu.

Pokladna – Shrnuje proces práce s příjmovými a výdajovými doklady. Může fungovat samostatně nebo vytvářet doklady do modulu účetnictví a oběh zboží.

Pokladní prodej – Umožňuje práci s pokladnou, vytváří doklady pro moduly účetnictví a oběh zboží.

Přeúčtování režií – Pokrývá kompletní proces práce s režiemi. Jedná se o přeúčtování, rozpouštění a vedení příslušných dokladů.

Řízení projektů – představuje efektivní nástroj pro řízení všech druhů zdrojů, zaměřených na realizaci různorodých projektů. Helios Orange pokrývá tímto modulem řízení rozsáhlých zakázek, komplexních zakázek, realizačních akcí a účinnou optimalizaci zdrojů. Řešení slouží pro všechny společností zavádějící nebo využívající projektové řízení se systémem jakosti v souladu s normami ISO 9000-2000.

Účetnictví – Zajišťuje komplexní funkcionalitu pro vedení finančního účetnictví.

Sklad – Umožňuje vedení skladové agendy, tvorbu skladových dokladů a inventur. Každá skladová karta může obsahovat řadu informací (dodavatele, související náklady, skladové ceny, měrné jednotky, externí dokumenty …). Pomocí těchto informací lze získat podrobný a přesný přehled o změnách stavu na skladě, umístění či pohybu výrobních čísel. V propojení s modulem obchod řeší problematiku zpracování obchodního případu, včetně návaznosti na zakázky.

Celní případy – Tento modul slouží ke zpracování dovozních, vývozních a tranzitních operací. Poskytuje také celní sazebník včetně sazebníku DPH a spotřebních daní, seznamu licencí, preferenčních sazeb, kvót a odkazů na související předpisy. Obsahuje znění veškeré celní legislativy.

Intrastat – Umožňuje zadávat údaje přímo do měsíčního hlášení, generovat hlášení a provádět export a import hlášení v elektronické formě požadované celním úřadem

Servis – umožňuje komplexní evidenci, rozdělování úkolů, vyhodnocování a plánování v oblasti servisních činností

Výkazy – Tento modul slouží k vyhodnocování výsledků, hospodaření organizace, útvarů, zakázek a dalších. Uživatel může využít již předdefinovaných výkazů nebo má možnost jednoduchým způsobem definovat vlastní strukturu výkazů. Součástí modulu je schopnost systematicky, přehledně zpracovávat a evidovat strukturované dokumenty s textovými i tabulkovými údaji.

Zakázky – Modul slouží k zadávání karet zakázky, k jejich sledování, vyhodnocování a plánování. Ke každé zakázce je možné evidovat náklady, výnosy, termíny. To vše můžete porovnávat se skutečnými údaji. Sumační plány lze zadávat, jak sumačně, tak po jednotlivých měsících.  

Firemní aktivity (CRM) –  modul umožňuje sledování a evidování jednotlivých kontaktních jednání, včetně souvisejících úkolů a dokumentace.

Obchod – Tento modul slouží k efektivnímu řízení skladových zásob z pohledu prodeje a nákupu zboží, výrobků, materiálů nebo služeb. Je úzce propojen s modulem sklad. Zaobírá se komplexním zpracováním objednávek, rezervací, cenotvorby, optimalizace nákupu apod.

Evidence pošty – Modul poskytuje zaznamenání kompletní korespondence podniku. Tento modul je možné provozovat samostatně nebo v rámci komunikace s modulem Fakturace, sloužící pro evidenci přijatých faktur a dobropisů.

Personalistika – Modul lze využívat spolu s dalšími moduly systému Helios Orange nebo je lze využívat samostatně. Vazby a automatické přenosy jsou zpracovány do modulu mzdy. Personalistika umožňuje evidovat řadu údajů, dokumentů a dat k zaměstnanci.

Mzdy – Umožňuje kompletní proces vedení mzdové agendy, lze jej využít samostatně.

Nástroje přizpůsobení – Umožňuje uživatelské přizpůsobení týkající se vzhledu aplikace, ovládání, výstupů, evidence doplňkových dat, definice rozšiřujících funkcí.

Výroba –  Zahrnuje komplexní zpracování procesu výroby. Jedná se o technickou přípravu výroby i řízení výroby, které v sobě skrývá univerzální řešení plně integrované s ostatními moduly.

Doprava – Modul umožňuje evidenci vozidel, jízd, fakturaci výkonů a pohonných hmot. Součástí funkce modulu je výpočet cestovních náhrad a další související agendy. Doprava může fungovat samostatně nebo může zpracovávat podklady do ostatních modulů Helios Orange.

Přepravní služby – Tento modul je určen pro společnosti zabývající se přepravou kusových nebo celokamionových zásilek v tuzemsku i zahraničí. K dispozici je také speciální modul pro ledování leteckých a námořních zakázek.

Kniha jízd – Slouží pro sledování soukromých i služebních cest soukromými a firemními vozy.

Workflow – Tento modul napomáhá k detailnímu zmapování, zrychlení a dodržování stanovených firemních úkonů nebo postupů. Tento modul odstraňuje schvalovací proces prostřednictvím “ kolujícího“ papíru.

Schvalování dokladů – Tento modul pokrývá schvalovací proces. V Helios Orange v praxi znamená tento modul schvalování přijatých a vydaných faktur a vydaných objednávek.

Modul QMS (systém řízení kvality) – Systém řízení kvality v sobě spojuje potřeby nejen výrobních společností, ale také společností zabývající se nákupem a prodejem zboží. Modul obsahuje 7 samostatných oblastí, které ale mohou být propojení s ostatními moduly systému. Jedná se o: správu měřidel, údržbu strojů a zařízení, řízení auditů, neshody, řízení nabídek a poptávek, vztahy s obchodními partnery, řízená dokumentace, reklamace.

Manažerské rozhraní – Tento nástroj je integrován v prostředí MS Excel a přímo napojen na databázi systému Helios Orange. Přímo v systému Helios tak lze načítat a analyzovat data ze systému MS Excel.

Dataskop – je uživatelský přehled, který umožňuje vytvořit pro uživatele vlastní pracovní plochu – „strom aktivit“. Jeden záznam v dataskopu obsahuje stromovou strukturu, do které lze sdružit informace posbírané napříč moduly systému Helios Orange. Funkcionalita Dataskop (Business Intelligence) je nutná pro využívání funkcionality Helios ZOOM (mobilní přístup k Heliosu Orange).

Každá z položek stromu aktivit může mít přiřazenu právě jednu možnost zobrazení uložené:

  • Sestavy
  • Grafu
  • Master x detail pohled
  • Kontingenční tabulky
  • OLAP přehledu
  • Dokumentu

Business Intelligence – tento modul obsahuje nástroje k zobrazení dat. Součástí tohoto modulu jsou grafy, sestavy, kontingenční tabulky, master x detail, grafy, prohlížeč OLAP kostek, Dataskop

Finanční analýza a plánování – Tento modul poskytuje metody finanční analýzy, vyhodnocování plánů a porovnávání se skutečností. Další schopností tohoto modulu je analyzování absolutních, rozdílových a roměrových ukazatelů.