OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE, VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ A KE SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

Emitent:NTS Computer, a.s.
se sídlem:Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
IČO:25180746
zápis v obch. rejstříku:u Krajského soudu v Českých Budějovicích, B 946

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oznamuje, že akcionáři Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dne 3. srpna 2020 rozhodli o změně stanov Společnosti spočívající v přeměně všech dosavadních jednostočtyřicetičtyřech (144) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na zaknihované akcie Společnosti na jméno.

Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby:

  • odevzdali všechny listinné kmenové akcie na jméno do dispozice Společnosti v sídle Společnosti;
  • při odevzdání akcií sdělili číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být Společností vydané zaknihované akcie na jméno zaevidovány včetně identifikace příslušného akcionáře (účastníka) u centrálního depozitáře, kterým je Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 25081489;

a to vše ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku.

Toto oznámení je rovněž zasíláno v listinné podobě jedinému akcionáři dle zápisu v seznamu akcionářů.

Ve Strakonicích, dne 31. prosince 2021

za NTS Computer, a.s.
Ing. Tomáš Hub, předseda představenstva
Milan Koc, člen představenstva